TÍNH HIỆN ĐẠI TRONG TRONG TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO HÒA HẢO

Các tác giả

  • Trần Văn Phụng Trường Chính trị thành phố Cần Thơ

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/294

Tóm tắt

Trong bối cảnh xã hội hiện nay, tính hiện đại trong tư tưởng đạo đức Phật giáo Hòa Hảo vừa là yếu tố tích cực giúp Phật giáo Hòa Hảo thích ứng với xã hội vừa là chất xúc tác kết nối tín đồ Phật giáo Hòa Hảo với công cuộc xây dựng Xã hội Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Trong bài viết về tính hiện đại của Phật giáo Hòa Hảo, tác giả tập trung vào giá trị của tư tưởng đạo đức Phật giáo Hòa Hảo, thể hiện ở hai nội dung chính: Một là, đặc điểm tính hiện đại trong tư tưởng Phật giáo Hòa Hảo. Hai là, sự phù hợp của tính hiện đại trong tư tưởng đạo đức Phật giáo Hòa Hảo với công cuộc xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam hiện nay.

Tài liệu tham khảo

Ban Phổ thông Giáo lý Trung ương. (1966). Sấm giảng thi văn toàn bộ.

Ban Trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo. (2018a). Tôn chỉ hành đạo. Hà Nội: Nxb. Tôn giáo.

Ban Trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo. (2018b). Sấm giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Hà Nội: Nxb. Tôn giáo.

Ban Trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo. (2018c). Thi văn giáo lý Phật giáo Hòa Hảo của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Hà Nội: Nxb. Tôn giáo.

Ban Trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo. (2019). Hiến chương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Điều 1, Chương 1.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2001). Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam (2011). Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2021). Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật.

Hiệp, N. H. (2010). Căn cốt giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo: “Học Phật tu nhân” hay “Tu nhân học Phật”. Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 3.

Minh, H. C. (1995), Lênin và Cách mạng Tháng Mười. Hà Nội: Nxb. Sự Thật.

Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 9. (2011). Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 7. (2011). Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

Sa, N. H. (1999). Đạo Hòa Hảo và ảnh hưởng của nó ở đồng bằng sông Cửu Long. Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Thanh, M. T. (2012). Ảnh hưởng của Phật giáo Hòa Hảo đối với đời sống văn hóa tinh thần ở tỉnh Đồng Tháp hiện nay. Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội.

Thành, T. T. (2009). Tố chất cứu thế trong Giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 12.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2024-06-21

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ