MO TRONG ĐỜI SỐNG NGƯỜI MƯỜNG Ở NINH BÌNH HIỆN NAY

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Thanh Vân Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/295

Tóm tắt

Mo là một sinh hoạt tín ngưỡng đặc sắc, có vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của cộng đồng người Mường. Mo không chỉ là nghi lễ được diễn xướng trong tang mà còn hàm chứa tổng thể những giá trị tích hợp hình thành nên văn hóa Mường truyền thống (thế giới quan, nhân sinh quan, lịch sử tộc người, thiết chế xã hội, văn học – nghệ thuật dân gian, tín ngưỡng và thói quen sinh hoạt thường ngày...). Mo Mường ở tỉnh Ninh Bình không chỉ mang những đặc trưng của Mo Mường nói chung mà còn mang những sắc thái địa phương riêng có của người Mường ở nơi đây. Hiện nay, việc thực hành di sản Mo trong cộng đồng người Mường ở tỉnh Ninh Bình đang bị mai một nhanh chóng, cần được bảo vệ khẩn cấp, trong khi các hoạt động nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị Mo Mường ở đây còn quá ít. Bài viết tập trung khái quát về nguồn gốc, những diện mạo đặc trưng riêng biệt và hiện trạng thực hành di sản Mo trong cộng đồng cũng như công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản Mo Mường ở tỉnh Ninh Bình hiện nay.

Tài liệu tham khảo

Ân, Đ. V. (2002). Mo - đường lên trời. Hà Nội: Nxb. Văn hoá dân tộc.

Bật, L. Đ., & Khánh, N. T. K. (2010). Nho Quan miền đất cổ. Hà Nội: Nxb. Văn hóa thông tin.

Dung, D. T. (2016). Tang ma của người Mường Kỳ Lão ở xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Luận văn Thạc sĩ Văn hóa học, Đại học Văn hóa Hà Nội.

Lung, Đ. V. (1996). Mo Mường (Mo Mường và nghi lễ tang ma). Hà Nội: Nxb. Văn hóa dân tộc.

Nợi, B. V. (2012). Mo Mường, Tập 1. Hà Nội: Nxb. Văn hóa dân tộc.

Sơn, K. T. (1016). Diễn xướng Mo Mường. Hà Nội: Nxb. Thế giới.

Thiện, B., & nnk. (2005). Diễn xướng Mo - Trượng - Mỡi. Hà Nội: Nxb. Văn hoá dân tộc.

Từ, T. (2012). Người Mường ở Hòa Bình. Hà Nội: Nxb. Thời đại.

Tổng cục thống kê. (2020). Kết quả toàn bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Hà Nội: Nxb. Thống kê.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2024-06-21

Số

Chuyên mục

VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN