PHÁT TRIỂN DU LỊCH HOMESTAY GẮN VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI THÔN LÔ LÔ CHẢI, XÃ LŨNG CÚ, HUYỆN ĐỒNG VĂN, TỈNH HÀ GIANG

Các tác giả

  • Trần Đức Thành Trường Đại học Phenikaa

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/297

Tóm tắt

Lô Lô Chải là làng văn hoá nằm dưới chân núi Rồng thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Đây là nơi sinh sống của người dân tộc Lô Lô và người Mông. Phong cảnh nơi đây không những nổi tiếng tuyệt đẹp của thiên nhiên nguyên sơ, lưu giữ những nét văn hóa độc đáo của người dân tộc Lô Lô và Mông trên Cao nguyên đá Đồng Văn. Một bản làng với những ngôi nhà trình tường, mái lợp ngói máng, các nghề truyền thống như thêu, làm ngói máng, mộc, các lễ hội cúng thần rừng, lễ mừng lúa mới, lễ mừng nhà mới và điệu múa dân gian. Để đánh giá phát triển bền vững của người dân trong việc khai thác phát triển du lịch homestay gắn với bảo vệ môi trường. Tác giả dựa trên ba khía cạnh đánh giá sự suy thoái tài nguyên; hoạt động thu gom và xử lý chất thải đúng quy định; một số đe dọa từ thiên tai và khả năng ứng phó đối với thiên tai, trên cơ sở tham chiếu bộ tiêu chí đánh giá phát triển bền vững du lịch và quy định của cơ quan quản lý nhà nước.

Tài liệu tham khảo

Anh, Đ. T. (2013). Đặc điểm và nguyên tắc của du lịch homestay. Hội thảo quốc tế về Du lịch nông nghiệp, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Chính phủ. (2016). Quyết định số 1980/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ 19 tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Dũng, N. D. (2016). Tác động của loại hình du lịch Homestay đối với văn hóa truyền thống vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc, số 3(15).

Dũng, N. D. (2017). Phát huy giá trị văn hóa của các tộc người thiểu số trong bảo vệ môi trường miền núi. Tạp chí Mặt trận, số 165 (5/2017).

Dũng, N. D. (2022). Xóa đói, giảm nghèo gắn với phát triển du lịch ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người ở nước ta. Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc, 12(1).

Thanh, N. V. (2006). Nghiên cứu mô hình du lịch homestay. Đề tài Khoa học công nghệ cấp Bộ, Viện Đại học Mở Hà Nội.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang. (2012). Tuyên bố Panhou về xây dựng Làng văn hóa du lịch tiêu biểu gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2024-06-21