ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC MÔN TIẾNG DÂN TỘC THÁI TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Các tác giả

  • Cầm Thị Lan Hương
  • Vi Thị Thanh Trường Cao đẳng Sơn La
  • Cà Thị Dung Trường Cao đẳng Sơn La

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/298

Tóm tắt

Công nghệ thông tin phát triển rất nhanh trong những năm gần đây đã có tác động rất lớn đến mọi lĩnh vực của đời sống hiện đại, trong đó có giáo dục. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học tiếng dân tộc Thái đã trở thành xu hướng tất yếu hiện nay. Nghiên cứu trình bày một số phần mềm công nghệ thông tin, quy trình xây dựng thiết kế bài giảng có ứng dụng công nghệ thông trong dạy học tiếng dân tộc Thái tại trường Cao đẳng Sơn La. Việc ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả đòi hỏi sự nhiệt tình, thời gian và nỗ lực của giáo viên cùng với việc không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, đặc biệt là các kiến thức về công nghệ thông tin, các phần mềm ứng dụng... để ứng dụng vào dạy học nói chung và dạy học tiếng dân tộc Thái nói riêng là rất cần thiết hiện nay.

Tài liệu tham khảo

Ministry of Education and Training. (2001). Directive No. 29/2001/CT-BGDDT dated July 30th, 2001 on strengthening teaching, training and application of information technology in the education sector in the period of 2001-2005.

Party Central Committee Secretariat. (2004). Directive No. 40-CT/TW dated June 15th, 2004 on building and improving the quality of teachers and educational managers.

Minister of Education and Training. (2022). Directive No. 1112/CT-BGDDT dated August 19th, 2022 on the implementation of key tasks for the 2022-2023 school year, the Ministry of Education and Training guides the implementation of the task: “application of information technology, transformation Change numbers and education statistics for the 2022-2023 school year.

Cuong, L. M., Huong, C. T., & Huong, C. T. L. Teacher’s guide to teaching Thai, volume 01,02. People’s Committee of Son La province. Teacher’s guide to teaching ethnic Thai language, volume 01,02. People’s Committee of Son La province.

Nu, D. T. (2010). Research on the application of information technology in teaching specialized English reading skills for non-

foreign language students at Hanoi National University. Master thesis.

Hùng, N. V. (2011). Measures to manage the application of information technology in teaching at Phu Tho Vocational Colleges of Technology and Agriculture and Forestry in the current period. Master thesis.

Sengphet Phommasack. (2020). Managing the application of information technology in teaching at Luangprabang Pedagogical College, Lao People’s Democratic Republic. Master thesis.

Quoc hoi. (2006). Information Technology Law. Ho Chi Minh city: Publishing House of Synthetic.

Tri, H. M. (2006). Curriculum Application of information technology in teaching (document circulated internally). Faculty of Information Technology, Ho Chi Minh City College of Education.

Prime Minister. (2012). Decision No. 711/QD-TTg dated June 13th, 2012 on Approving Vietnam’s Education Development Strategy for the period of 2011-2020. Prime Minister (2012). Decision No. 711/QD-TTg dated June 13th, 2012 on Approving Vietnam’s Education Development Strategy for the period of 2011-2020.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2024-06-21

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ