BIẾN ĐỔI VĂN HÓA SINH KẾ TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Các tác giả

  • Trịnh Thị Hạnh Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/299

Tóm tắt

Biến đổi văn hóa sinh kế có vai trò quan trọng đối với cộng đồng dân cư trong quá trình phát triển du lịch ở Việt Nam. Trên cơ sở tiếp cận các thành tố của văn hóa sinh kế và biến đổi văn hóa sinh kế, bài viết chỉ rõ thực chất của quá trình biến đổi văn hóa sinh kế trong phát triển du lịch. Nghiên cứu đánh giá và xác định những tác động của biến đổi văn hóa sinh kế trong phát triển du lịch, từ đó đưa ra một số giải pháp phát huy giá trị văn hóa sinh kế trong phát triển du lịch ở Việt Nam hiện nay.

Tài liệu tham khảo

DFID. (2001). Sustainable Livelihoods Guidance Sheets. DFID Report.

Đính, N. V & Hoà, T. T. M. (2004). Giáo trình Kinh tế du lịch. Hà Nội: Nxb. Lao động - Xã hội.

Dũng, N. D. (2021). Tác động của du lịch cộng đồng đến văn hóa truyền thống các tộc người thiểu số khu vực Tây Nguyên. Tạp chí Mặt trận, số 209+210 (Tháng 1+2/2021).

Dũng, N. D. (2013). Hỗ trợ phát triển kinh tế miền núi - Niềm hy vọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng các dân tộc. Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc, số 3 - Tháng 9/2013.

Mạnh, B. V. (2020). Biến đổi văn hóa sinh kế của cư dân tại quần thể danh thắng Tràng An trước tác động của du lịch. Luận án Tiến sỹ Văn hóa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Yến, Đ. H. (2018). Biến đổi văn hóa mưu sinh của cư dân xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội trong bối cảnh phát triển du lịch. Luận án Tiến sỹ Văn hóa học, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Viện Ngôn ngữ học. (2003). Từ điển Tiếng Việt. Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng.

Mill R. C. & Morrison A. M. (1985). The Tourism System: An Introductory Text: Englewood Cliffs, N.J. Prentice-Hall International.

Phương, Đ. L. (2010). Những nhân tố tác động đến biến đổi văn hóa Việt Nam thập niên đầu thế kỷ XXI (2001-2010). Đề tài khoa học cấp Bộ, Viện Nghiên cứu Văn hóa, Học viện Khoa học xã hội Việt Nam.

Tuyến, N. T. (2014). Biến đổi văn hóa sinh kế ở vùng tái định cư thủy điện Sơn La. Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 361/2014.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2024-06-21

Số

Chuyên mục

VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN