PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY

Các tác giả

  • Lê Thị Hiếu Học viện Chính trị Khu vực II
  • Huỳnh Thị Thanh Hà Ban Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn điển hình về sự đa dạng các thành phần dân tộc ở nước ta. Đặc điểm đó đặt ra vấn đề về thực hiện chính sách dân tộc nhằm xây dựng, phát triển quan hệ dân tộc tốt đẹp ở thành phố để tăng cường sức mạnh đoàn kết dân tộc, phục vụ cho sự nghiệp phát triển chung. Thực hiện chính sách dân tộc ở thành phố cần đồng bộ, toàn diện và bằng nhiều giải pháp lớn, trong đó có phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Bài viết phân tích kết quả công tác phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào bào dân tộc thiểu số thời gian qua của hệ thống chính trị thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-11-20