QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ KINH TẾ - GIÁ TRỊ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Các tác giả

  • Hà Thị Liên Trường Đại học Thủy lợi

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/301

Tóm tắt

Xuất phát từ học thuyết của chủ nghĩa Mác-Lênin và thực tiễn ở Việt Nam, Hồ Chí Minh đưa ra một hệ thống quan điểm toàn diện về kinh tế. Đó là quan điểm về cơ cấu kinh tế, về sở hữu kinh tế, về phân phối và quản lý kinh tế, về vấn đề khoán trong sản xuất. Những quan điểm của Hồ Chí Minh về kinh tế đến nay vẫn còn nguyên giá trị về mặt lý luận và thực tiễn sâu sắc, trở thành nền tảng, cơ sở lý luận cho Đảng ta vận hành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Bài viết khái quát những nội dung cơ bản của Hồ Chí Minh về kinh tế và chỉ ra giá trị của quan điểm Hồ Chí Minh về kinh tế đối với giai đoạn hiện nay.

Tài liệu tham khảo

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2021). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Tập 1. Hà Nội: Nxb. Chính trị Quốc gia sự thật.

Hải, N. T. (2023). Xây dựng phát triển kinh tế nông thôn theo tư tưởng Hồ Chí Minh. http://lyluanchinhtri.vn, ngày 21/8/2023.

Hồ Chí Minh. (2011). Toàn tập. Tập 4. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia, tr.246.

Hồ Chí Minh. (2011). Toàn tập. Tập 8. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia, tr.267.

Hồ Chí Minh. (2011). Toàn tập. Tập 10. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

Hồ Chí Minh. (2011). Toàn tập. Tập 11. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

Hồ Chí Minh. (2011). Toàn tập. Tập 12. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

Hồ Chí Minh. (2011). Toàn tập, tập 13. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

Hồ Chí Minh (2011). Toàn tập. Tập 15. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

Hồ Chí Minh. (2021). Toàn tập. Tập 5. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia, tr.200.

Phương, P. N. (2020). Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế. Trang Thông tin điện tử Tổng hợp Ban Kinh tế Trung ương, ngày 19/05/2020. https://kinhtetrunguong.vn/web/guest/tu-lieu-van-kien/tu-tuong-ho-chi-minh-ve-phat-trien-kinh-te.html

Thuấn, N. Q. (2021). Thực hiện quan hệ phân phối trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng. https://www.tapchicongsan.org.vn, ngày 20/9/2021.

Thành, Đ. C. (2023). Một số nội dung về phát triển kinh tế trong tư tưởng Hồ Chí Minh và ý nghĩa trong tình hình hiện nay. Tạp chí điện tử Cộng sản, ngày 20/10/2023.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2024-06-21

Số

Chuyên mục

CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC