TRANG TRÍ TRÊN MỘT SỐ CHUÔNG ĐỒNG THỜI NHÀ NGUYỄN TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH

Các tác giả

  • Phan Lê Chung Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế
  • Lê Thị Thu Hương Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
  • Nguyễn Thị Hiền Lê Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/303

Tóm tắt

Chuông đồng không chỉ là pháp khí Phật giáo mà còn là di sản vật thể của cộng đồng cư dân bản địa, thông qua các trang trí và văn khắc trên chuông có thể thấy được giá trị về mỹ thuật, văn hóa, lịch sử. Tại tỉnh Quảng Bình, số lượng của chuông đồng thời nhà Nguyễn ở các chùa tuy không nhiều, nhưng đã cho thấy các đặc điểm tạo hình và trang trí khá đặc trưng của thời nhà Nguyễn. Thông qua phương pháp nghiên cứu điền dã, tổng hợp, thu thập và phân tích tư liệu, nhóm tác giả đã đưa ra nghiên cứu này với mục đích tìm hiểu về thực trạng. Đồng thời, nhóm tác giả phân tích, thống kê hệ thống trang trí và đưa ra một số nhận định về giá trị lịch sử và mỹ thuật chuông đồng thời nhà Nguyễn tại một số chùa ở tỉnh Quảng Bình, góp phần trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Phật giáo trong dòng chảy nghệ thuật dân tộc.

Tài liệu tham khảo

Biền, T. L. (2018). Trang trí trong mỹ thuật truyền thống của người Việt. Hà Nội: Nxb. Hồng Đức.

Chu, Q. T. (2012). Mỹ thuật Lý - Trần, Mỹ thuật Phật giáo. Hà Nội: Nxb. Mỹ thuật.

Chu, Q. T. (2012). Sáng giá chùa xưa - Mỹ thuật Phật giáo. Hà Nội: Nxb. Mỹ thuật.

Chung, P. L. (2014). Giá trị tạo hình trên đồ đồng triều Nguyễn thế kỷ XIX. Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 361.

Chung, P. L. (2022), Nghệ thuật trang trí trên đồ đồng thời Nguyễn tại Huế. Thừa Thiên Huế: Nxb. Đại học Huế.

Chicarelli, Charles F. (2006). Buddhist Art: An Illustrated Introduction. Silkworm Books Publisher.

Doney, Lewis. (2020). Bronze Temple Bells from the Tibetan Imperial Period: Buddhist Material Culture in Context, in book: Framing Intellectual and Lived space in Early South Asia. De Gruyter Publisher.

Đôn, L. Q. (2007). Phủ Biên Tạp lục. Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Hà Nội: Nxb. Văn hóa Thông tin.

Điền, Q., & Đăng, P. (2022). Những dấu ấn phát triển của Phật giáo trên đất Quảng Bình. Báo Giác ngộ, số 1147.

Fisher, Robert E. (1993). Buddhist Art and Architecture (World of Art). Thames & Hudson Publisher.

Falk, Harry. (2021). Liṅga or Buddhist Bell. Annual Report of The International Research Institute for Advanced Buddhology at Soka University.

McArthur, Meher. (2004). Reading Buddhist Art: An Illustrated Guide to Buddhist Signs and Symbols. Thames & Hudson Publisher.

Quốc Sử quán Triều Nguyễn. (2006). Đại Nam Nhất Thống chí, Tập 2. Thừa Thiên Huế: Nxb. Thuận Hóa.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2024-06-21

Số

Chuyên mục

VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN