NHẬN DIỆN VĂN HÓA VÙNG BIỂN ĐẢO QUẢNG NINH

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Phương Thảo Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương
  • Nguyễn Thị Thanh Dung Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/304

Tóm tắt

Từ góc nhìn địa - văn hóa, tác giả nghiên cứu những đặc điểm vùng biển đảo Quảng Ninh. Từ đó làm căn cứ nghiên cứu những đặc trưng về văn hóa của vùng biển đảo này, khái quát thành các giá trị văn hóa tiêu biểu với mong muốn bảo tồn và phát huy vốn văn hóa quý báu của các thế hệ cha ông. Việc nghiên cứu vấn đề này góp phần nhận diện rõ hơn những nét đặc trưng, tính chất đa dạng, phong phú văn hóa vùng biển đảo Quảng Ninh bao gồm 4 đặc điểm: mang đậm yếu tố nội đồng, nhạt yếu tố biển, đậm yếu tố lịch sử và có sự dung hợp giữa các vùng miền. Kết quả nghiên cứu sẽ là một căn cứ khoa học để quy hoạch phát triển, quản lý văn hóa của tỉnh tốt hơn trong thời gian tới.

Tài liệu tham khảo

Bình, C. Đ., & Thái, H. Q. (2010). Di sản văn hóa

làng chài vịnh Hạ Long. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh.

Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam & Viện Nghiên cứu văn hóa, Sở Văn hóa - Thông tin Quảng Ngãi & Hội Văn học nghệ thuật Kiên Giang. (2008). Văn hóa biển miền Trung và văn hóa biển Tây Nam Bộ. Hà Nội: Nxb. Từ điển Bách khoa

Liên, N. S., & các sử thần nhà Lê. (2010). Đại Việt Sử ký toàn thư (Phan Huy Lê dịch, Hà Văn Tấn hiệu đính). Hà Nội: Nxb. Khoa học xã hội - Công ty Văn hoá Đông A.

Phong, N. H., & Khiêu, V. (2003). Địa chí Quảng Ninh. Hà Nội: Nxb. Thế giới, tập 1,2,3.

Quốc sử quán triều Nguyễn. (1998). Đại Nam nhất thống chí, Tập 1 (Phạm Trọng Điềm dịch, Đào Duy Anh hiệu đính). Hà Nội: Nxb. Khoa học xã hội.

Vượng, T. Q., & Phổ, C. X. (1996). Biển với người Việt cổ. Hà Nội: Nxb. Văn hóa Thông tin.

Vinh, N. Q. (2011). Văn hóa dân gian vùng biển Quảng Ninh. Hà Nội: Nxb. Hội Nhà văn.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2024-06-21

Số

Chuyên mục

VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN