PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN CỦA ĐẤT NƯỚC

Các tác giả

  • Nguyễn Văn Linh Trường Đại học Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/306

Tóm tắt

Vấn đề con người và phát huy nhân tố con người là nội dung xuyên suốt trong tư tưởng, hành động của Hồ Chí Minh. Cống hiến to lớn của Người là ở chỗ, đã tìm thấy con đường giải phóng dân tộc - con đường cách mạng vô sản; lãnh đạo toàn dân vùng lên đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng con người. Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm chỉ đạo thực hiện xoá bỏ quan hệ sản xuất cũ, xây dựng quan hệ sản xuất mới xã hội chủ nghĩa, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, góp phần giải phóng con người trên mọi phương diện. Sự nghiệp phát triển đất nước hiện nay đang đòi hỏi cần nghiên cứu, thực hiện các giải pháp phát huy nhân tố con người Việt Nam theo quan điểm Hồ Chí Minh. Đây cũng là cơ sở quan trọng để Đảng Cộng sản Việt Nam vạch ra chủ trương, đường lối đúng đắn trong việc xây dựng con người mới và phát huy nhân tố con người đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tài liệu tham khảo

Công, N. H. (2010). Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển con người toàn diện. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật.

Duy, T. (2002). Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (1987). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI. Hà Nội: Nxb. Sự thật.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (1991a). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII. Hà Nội: Nxb. Sự thật.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (1991b). Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Hà Nội: Nxb. Sự thật.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (1996). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2001). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2006). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2014). Văn kiện Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành trung ương khóa XI. Hà Nội: Văn phòng Trung ương Đảng.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2016). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2021). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X. Tập 1. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật.

Hồ Chí Minh. (2000a). Toàn tập. Tập 1. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

Hồ Chí Minh. (2000b). Toàn tập. Tập 3. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

Hồ Chí Minh. (2000c). Toàn tập. Tập 5. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

Hồ Chí Minh. (2000d). Toàn tập. Tập 6. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

Hồ Chí Minh. (2000e). Toàn tập. Tập 7. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

Hồ Chí Minh. (2000f). Toàn tập. Tập 8. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

Hồ Chí Minh. (2000f). Toàn tập. Tập 9. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

Kỳ, Đ. X. (2005). Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển văn hóa và con người. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

Thắng, L. S. (1986). Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và chính sách xã hội. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2024-06-21

Số

Chuyên mục

CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC