KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO LÀ YÊU CẦU, ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY CHO SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Các tác giả

  • Phan Thị Thành Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/307

Tóm tắt

Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, tác động đa chiều của toàn cầu hóa, tự do hoá thương mại, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, cạnh tranh quốc tế hết sức gay gắt, quyết liệt, yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế thì sự phát triển của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo luôn được coi là cơ sở, nguồn lực quan trọng hàng đầu cho quá trình phát triển kinh tế của đất nước.

Tài liệu tham khảo

Bộ Thông tin và Truyền thông. (2021). Khoa học và công nghệ - nguồn lực quan trọng của phát triển kinh tế.

Ca, T. N. (2021). Đổi mới sáng tạo, Một số vấn đề quan tâm. Tạp chí Khoa học công nghệ Việt Nam điện tử, ngày 13/4/2021.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2021). Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2021). Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập II. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật.

Đạt, H. T. (2022). Tiếp tục tạo đột phá về thể chế phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, phục hồi và phát triển kinh tế. Tạp chí điện tử Cộng sản, ngày 15/04/2022.

Định, L. X. (2022). Tạo đột phá để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực chủ yếu cho tăng trưởng kinh tế và phát triển đất nước nhanh, bền vững. Tạp chí điện tử Cộng sản, ngày 18/01/2022.

Giang, M. H. (2023). Phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Tạp chí điện tử Cộng sản, ngày 14/09/2023.

Phai, H. V., & Cường, P. M. (2021). Thúc đẩy phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước - điểm nhấn quan trọng trong nghị quyết đại hội XIII của Đảng. Tạp chí điện tử Cộng sản, ngày 10/8/2021.

Thủ tướng Chính phủ. (2022). Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 11/5/2022 về việc ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030.

Tổng cục Thống kê. (2022). Niên giám thống kê các năm từ 1986-2022. Hà Nội: Nxb. Thống kê.

Vân, M. L. T., & cộng sự. (2018). Thực trạng các yếu tố quyết định đến đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ: Khoa học - Kinh tế - Luật và Khoa học quản lý, số 2(2), tr.40.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2024-06-21

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ