CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ GẮN VỚI XÂY DỰNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Các tác giả

  • Nguyễn Tân Vinh Nam Trường Cao đẳng Kiến trúc - Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/308

Tóm tắt

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được xây dựng với mục tiêu đổi mới, phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập nền kinh tế khu vực và quốc tế. Có nhiều thuận lợi và cơ hội lớn, Thành phố cũng đã bị ảnh hưởng bởi một số khó khăn và thử thách đến từ những cường quốc xung đột, biến đổi khí hậu, dịch Covid-19 và cách mạng công nghệ 4.0… Do đó, quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá ở Thành phố này cần được thực hiện trong thời gian dài, xây dựng Thành phố thông minh với xử lý tái tạo đô thị, ngoài ra, con người được đặt ở trung tâm.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh. (2022). Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 27/8/2022 về đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh. (2023). Chương trình hành động số 36-CTrHĐ/TU ngày 25/3/2023 thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bộ Chính trị (khóa V). (1982). Nghị quyết số 01-NQ/TW ngày 14/9/1982 về Công tác của Thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ Chính trị (Khóa IX). (2002). Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 18/11/2002 về Phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010.

Bộ Chính trị. (2019). Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Bộ Chính trị. (2022a). Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bộ Chính trị. (2022b). Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 về Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Giang, M. T. H. (2022). Quản lý phát triển xã hội gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở nước ta hiện nay. Tạp chí điện tử Cộng sản, ngày 27/11/2022.

Hương, Đ. (2023). Ngành nông nghiệp tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua. Báo điện tử Chính phủ, ngày 29/12/2023.

Ký, T. V. (1885). Ký ức lịch sử về Sài gòn và các vùng phụ cận. Nguyễn Đình Đầu (1997) lược dịch và chú giải. Thành phố Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ.

Lộc, C., & Thảo, P. (2013). Kỷ niệm 84 năm thành lập An Nam Cộng sản Đảng (9/1929-9/2013). Trang thông tin điện tử Bảo tàng lịch sử Quốc gia, ngày 30/9/2013.

Minh, P. H. (2011). Kỳ bộ Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí hội. Báo Nhân dân điện tử, ngày 12/12/2011.

Tế, N. X., & Dơng, T. T. T. (2002). Tổ chức bộ máy Cộng hoà Pháp theo Hiến pháp năm 1958. Tạp chí điện tử Nghiên cứu Lập pháp, ngày 01/06/2002.

Thành, H. V. (2023). Phát triển công nghiệp Việt Nam trong thời kỳ mới: Thực trạng và một số giải pháp. Tạp chí Công thương điện tử, ngày 18/04/2023.

Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. (1998). Sài Gòn 1698-1998: Kiến trúc và Qui hoạch. Thành phố Hồ Chí Minh: Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. (2017). Quyết định số 6179/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 về phê duyệt Đề án Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. (2020a). Quyết định số 2392/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 về Cập nhật Kiến trúc chính quyền điện tử Thành phố Hồ Chí Minh.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. (2020b). Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 về phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. (2021). Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 về phê duyệt Chương trình triển khai Đề án Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh đến năm 2025.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. (2022). Quyết định số 503/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế số, kinh tế chia sẻ và kinh tế tuần hoàn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. (2023a). Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 06/02/2023 về phê duyệt Chiến lược quản trị dữ liệu của Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. (2023b). Kế hoạch số 3131/KH-UBND ngày 07/07/2023 về hành động triển khai thực hiện Chiến lược An toàn, An ninh quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. (2023c). Kế hoạch số 2649 /KH-UBND ngày 16/6/2023 về triển khai thực hiện Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tưởng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố hồ Chí Minh.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2024-06-21