VĂN HÓA TỔ CHỨC - NỀN TẢNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Huyền Thương Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Văn hóa tổ chức là một lực lượng vô hình định dạng lên cuộc sống của một tổ chức. Triết lý và phong cách quản lý, giao thức truyền thông, các chính sách, nghi lễ và những điều cấm kỵ đều tương tác với nhau tạo ra sự độc đáo của mỗi tổ chức. Văn hóa tổ chức mạnh chính là chất keo kết nối giúp đoàn kết toàn bộ nhân viên trong một tổ chức, vốn đến từ các nền tảng khác nhau với thói quen và quan điểm văn hóa riêng của họ. Do đó, xây dựng văn hóa tổ chức là định hướng chiến lược lâu dài và cũng là mục tiêu trọng tâm mà mỗi tổ chức nói chung và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nói riêng cần hướng tới trên con đường phát triển bền vững và khẳng định thương hiệu của mình.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-11-20