TRUYỀN DẠY NGHỆ THUẬT CỒNG CHIÊNG NGƯỜI COR TRONG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC Ở XÃ TRÀ THỦY, HUYỆN TRÀ BỒNG, TỈNH QUẢNG NGÃI

Các tác giả

  • Hoàng Thị Mai Sa Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
  • Lê Thị Phương Nga Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/310

Tóm tắt

Xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi là nơi có nhiều người Cor sinh sống. Họ được biết đến với truyền thống văn hóa độc đáo như chơi cồng chiêng và dệt vải thủ công. Trong những năm gần đây, chính quyền địa phương, lãnh đạo phòng giáo dục huyện, các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện đã tích cực quảng bá, bảo tồn văn hóa dân tộc Cor đến các em học sinh, đặc biệt là học sinh người Cor. Bài viết này nghiên cứu thực trạng và giải pháp truyền dạy nghệ thuật đấu chiêng của người Cor trong môi trường giáo dục nhằm bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc ở xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi hiện nay

Tài liệu tham khảo

Chu, C. (2016). Cor ethnic traditional culture, overall and typical values. Hanoi: Publishing House of Social Science.

Dat, M. (2010). Gong fighting - the art of gong activities of the Cor people in Quang Ngai. Journal of Ethnic Culture, no. 6(196).

Haguet, H. (1905). Ethnographic commentary on the Moi people in Quang Ngai. Journal of Indochina.

Viet, P. T. (1971). The country of Quang. Saigon: Publishing House of Khai tri.

Tung, S. (2002). Gongs in the cultural life of Cor Tra Bong people. Journal of Ethnic Culture.

Truyen, T. N. (1998). Folk songs and folk music of the Cor people in Tra Bong - Quang Ngai. Journal of Culture and Arts, No. 5(167).

Truyen, T. N. (1999). Gong music of the Cor people in Tra Bong - Quang Ngai. Journal of Culture and Arts, no. 3(177).

Dong, N. (2023). Quang Ngai: Preserving Cor ethnic culture and history through extracurricular activities for students. http://baovanhoa.vn, accessed March 10th, 2024

Dao, T. (2023). Preserving and transmitting Co ethnic culture in Que land. https://baodantoc.vn, accessed March 20 th, 2024.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2024-06-21

Số

Chuyên mục

VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN