HIỆU QUẢ TRONG CHÍNH SÁCH BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HOÁ CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI TỈNH SÓC TRĂNG

Các tác giả

  • Đặng Thị Tuyết Viện Văn hoá và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/312

Tóm tắt

Với chủ trương xây dựng nền văn hóa thống nhất, đa dạng trong cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam, trong đó ưu tiên phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số rất ít người, Đảng và Nhà nước ta xác định cùng với chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo thì việc bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số vừa là nhiệm vụ cấp thiết, vừa có ý nghĩa chiến lược phải thực hiện kiên trì, lâu dài. Là một địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong những năm qua, chính quyền tỉnh Sóc Trăng đã có nhiều nỗ lực trong việc xoá đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và đặc biệt coi trọng việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hoá cho các tộc người, tạo nên bức tranh văn hoá đa dạng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Tài liệu tham khảo

Diên, Quang., & Tuyết. (2006). Văn hóa dân gian trong đời sống văn hóa của ba dân tộc Việt - Khmer - Hoa ở Sóc Trăng. Đề tài khoa học cấp Bộ trọng điểm. Thành phố Hồ Chí Minh.

Dũng, N. D. (2020). Kết quả một số chính sách góp phần phát triển kinh tế - xã hội đối với đồng bào dân tộc Khmer ở Tây Nam Bộ. Tạp chí Mặt trận, số 205 (Tháng 9/2020).

Dũng, N. D., Dũng, Đ. V., & Dũng, V. Đ. (2023). Bảo tồn và phát huy giá trị giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc rất ít người và vấn đề cần quan tâm. Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc, 12(4), November 2023.

Dũng, N. D. (2020). Giải pháp giảm nghèo bền vững đối với các tộc người thiểu số ở khu vực Tây Nam Bộ hiện nay. Tạp chí Mặt trận, số 195 (Tháng 1/2020).

Nhân, L., & Út, T. V. (2015). Văn hóa phi vật thể các dân tộc tỉnh Sóc Trăng. Thành phố Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp.

My, H. (2023). Bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hoá đồng bào Khmer ở Sóc Trăng. Tạp chí điện tử Mặt trận, ngày 23/10/2023.

Nguyễn, X. (2023). Quan tâm các hoạt động nghiên cứu về văn hoá, lịch sử, truyền thống vùng đất, con người Sóc Trăng. Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng, ngày 18/11/2023.

Như, T., & Quân, T. (2023). Sóc Trăng: Giữ gìn, phát huy giá trị văn hoá đặc sắc của dân tộc Khmer. Báo điện tử Người Lao động, ngày 19/12/2023.

Trâm, N. Q. (2023). Sóc Trăng: Bảo tồn tiến nói, chữ viết của cộng đồng dân tộc Khmer. Tạp chí điện tử Mặt trận, ngày 09/11/2023.

Uyên, P. (2023). Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của đồng bào Khmer Sóc Trăng. Báo điện tử Biên phòng, ngày 18/09/2023.

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. (2019). Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 28/5/2019 thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2024-06-21

Số

Chuyên mục

VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN