PHÁT HUY GIÁ TRỊ CỦA LỄ HỘI HOA BAN TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở TỈNH ĐIỆN BIÊN HIÊN NAY: THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN THỰC HIỆN

Các tác giả

  • Lê Thanh Bình Học viện Dân tộc
  • Trần Ái Mùi Học viện Dân tộc

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/36

Tóm tắt

Để đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, trong những năm qua tỉnh Điện Biên đã đẩy mạnh phát huy giá trị văn hoá truyền thống của các dân tộc cho phát triển ngành này, trong đó có việc tổ chức lễ hội hoa ban. Kể từ khi được tổ chức (2014) đến nay, lễ hội hoa ban không chỉ có giá trị và ý nghĩa quan trọng trong việc tôn vinh, bảo tồn, phát huy các loại hình văn hóa truyền thống dân tộc mà còn có những đóng góp vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Vì vậy, lễ hội hoa ban đã trở thành “thương hiệu” góp phần quảng bá hình ảnh về mảnh đất và con người của Điện Biên nói riêng, vùng Tây Bắc nói chung.

Tài liệu tham khảo

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2003). Công tác dân tộc. Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương khoá IX.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2021). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật.

Dương, T. (2019). Lễ hội Hoa Ban Điện Biên năm 2019 thu hút đông đảo du khách. https://svhttdl.dienbien.gov.vn.

Hoài, N. T. T. (9/2021). Tỉnh Điện Biên bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá các dân tộc để phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tạp Chí Cộng Sản.

Học, L. (2021). Điện Biên nỗ lực khôi phục hoạt động du lịch. https://vietnamtourism.gov.vn

Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên. (2016). Thông qua Chương trình phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 14/10/2016.

Tỉnh ủy Điện Biên. (2016). Phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Nghị quyết 03-NQ/TU, ngày 23/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-03-20

Số

Chuyên mục

VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN