ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA Ở VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

Các tác giả

  • Đoàn Thanh Thủy Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng
  • Lê Thị Thùy Linh Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/39

Tóm tắt

Trước những cơ hội và thách thức trong phát triển công nghệ thông tin dưới tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam hiện nay, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra những quan điểm, chủ trương tạo sự phát triển mang tính cách mạng, đột phá của công nghệ thông tin. Để góp phần thực hiện sáng tạo những quan điểm, chủ trương của Đảng, chúng ta cần phát triển công nghệ thông tin và nâng nó lên một tầm cao mới, mang sứ mệnh mới để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, xây dựng nền kinh tế, xã hội số nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bứt phá tăng trưởng, hướng tới khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia hùng cường, thịnh vượng trong bối cảnh hội nhập sâu rộng nền kinh tế thế giới hiện nay.

Tài liệu tham khảo

Ban Tuyên giáo Trung ương. (2014). Về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế (Kèm theo Hướng dẫn số 113 - DH/BTGTW ngày 05/9/2014). Tài liệu học tập những nội dung chính của Nghị quyết số 36 - NQ/TW ngày 01/07/2014. Hà Nội.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2021). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII - Tập 1. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật.

Hùng, T. Q. (2022). Cơ sở pháp lý của UNESCO và Việt Nam về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc thiểu số ở nước ta hiện nay. Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc, 11(2), tr.87-92.

Khê, T. V. (2002). Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật chất của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Hà Nội: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia.

Magannon, E. (2002). Các cộng đồng văn hóa bản địa ở Philippin: Một cái nhìn lịch sử về việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của các cộng đồng này.

Thanh, T. N. (2002). Văn hóa phi vật chất của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam: Vai trò, địa vị của nó, trách nhiệm của chúng ta và giải pháp. Hà Nội: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ. (2019). Phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019 - 2025”. Quyết định số 414/QĐ-TTg, ngày 12/04/2019. Hà Nội.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-03-20

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ