PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN Ở TỈNH QUẢNG NGÃI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Các tác giả

  • Đỗ Thị Thùy Trang Trường Đại học Tài chính - Kế toán

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/40

Tóm tắt

Quảng Ngãi là một tỉnh nằm ở duyên hải miền Trung, tình hình phát triển kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn. Để thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, hoàn thành những nhiệm vụ được giao và thực hiện thắng lợi những mục tiêu đã đề ra, Quảng Ngãi đã nỗ lực phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xem đó vừa là động lực vừa là nguồn lực để phát triển. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân là nhiệm vụ, là sứ mệnh của toàn Đảng, toàn dân và toàn hệ thống chính trị nhưng đi đầu và giữ vai trò trực tiếp là ngành dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Do đó, việc đẩy mạnh công tác dân vận và phát huy hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội giữ vai trò đặt biệt quan trọng để xây dựng khối đại đoàn kết vững chắc trong bối cảnh hội nhập hiện nay.

Tài liệu tham khảo

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Ngãi, & Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi. (2014). Đề cương tuyên truyền ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư năm 2014.

Bính, T. V. (2006). Đời sống văn hoá các dân tộc thiểu số trong quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá. Hà Nội: Nxb. Lý luận chính trị.

Chấn, N. Q., Dục, Đ. Đ., Đạm, Q., Hoa, L. N., & Kiên, N. V. (1984). Xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở. Hà Nội: Nxb. Văn hóa.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2003). Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung Ương khoá IX. tr13; tr.83. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2016). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII. tr.112. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2021). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. tr.158-159. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

Lý, C. (2023, 7/02). Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, bản sắc. Báo điện tử Nhân dân.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia. (2011a). Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 5. tr.644. Hà Nội.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia. (2011b). Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 8. tr.157. Hà Nội.

Quốc hội. (2013). Hiến pháp 2013. Điều 9, mục 1.

Tam, D. T., & Thịnh, L. V. (1999). Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư. Hà Nội: Nxb. Chinh tri quoc gia.

Thuận, T. (2022, 23/11). Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Báo điện tử Quảng Ngãi.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-03-20

Số

Chuyên mục

CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC