HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY

Các tác giả

  • Bùi Xuân Dũng Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/43

Tóm tắt

Việc nắm vững học thuyết hình thái kinh tế - xã hội của C.Mác là cơ sở để xây dựng và phát triển đất nước theo hình thái kinh tế - xã hội chủ nghĩa xã hội. Muốn vậy, trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam cần đẩy mạnh phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động, tích cực tăng cường hợp tác, mở rộng hội nhập quốc tế.

Tài liệu tham khảo

Long, N. N. (2008). Chủ nghĩa Mác-Lênin với vận mệnh và tương lai của chủ nghĩa xã hội hiện thực. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

Nghĩa, L. H. (2017). Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với công cuộc đổi mới của Việt Nam. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia sự thật.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia. (1993a). C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập - Tập 13 (tr.15-16). Hà Nội.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia. (1993b). C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập - Tập 23 (tr.21). Hà Nội.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia. (1996). Hồ Chí Minh: Toàn tập - Tập 9 (tr.287). Hà Nội.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia. (2012). Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Hà Nội.

Nhà xuất bản tiến bộ Matxcơva. (1974). Lênin: Toàn tập - Tập 1 (tr.163).

Nhà xuất bản Tiến bộ, & Nhà xuất bản tiến bộ Matxcơva. (1974). V.I. Lênin: Toàn tập - Tập 1 (tr.198).

Trọng, N. P. (2021, 16/5). Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Tạp chí điện tử Cộng sản.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-03-20

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ