CHÍNH SÁCH HÔN NHÂN CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NGƯỜI DAO ĐỎ Ở TỈNH CAO BẰNG.

Các tác giả

  • Ngô Thị Phương Thảo Học viện Biên phòng

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/44

Tóm tắt

Hôn nhân là vấn đề quan trọng, bảo đảm đời sống hạnh phúc của mỗi gia đình và xã hội. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng từ khi giành được độc lập (1945) đến nay, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chăm lo lãnh đạo xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Cao Bằng là tỉnh miền núi, biên giới, điều kiện kinh tế- xã hội còn có nhiều khó khăn, dân số 95% là người dân tộc thiểu số, việc thực hiện đúng chính sách hôn nhân, gia đình có ý nghĩa hết sức quan trọng. Bài viết tập trung làm rõ quá trình thực hiện chính sách hôn nhân của người Dao Đỏ ở tỉnh Cao Bằng (2000-2020)

Tài liệu tham khảo

Ăngghen, F. (1884). Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và Nhà nước.

Bacofell. (1861). Mẫu quyền.

Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Cao Bằng. (2020). Tổng kết 5 năm công tác Biên phòng 2015-2020.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (2011). Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL, ngày 21/01/2011.

Chính phủ. (2002). Quy định việc áp dụng luật hôn nhân và gia đình đối với các dân tộc thiểu số. Nghị định số 32/2002/NĐ-CP ngày 27/3/2002.

Lenan, MC. (1866). Nghiên cứu lịch sử cổ đại - hôn nhân nguyên thủy.

Nhà xuất bản Thông tấn. (2008). Người Dao ở Việt Nam. Hà Nội.

Quốc hội. (1986). Luật Hôn nhân và Gia đình năm 1986.

Quốc hội. (2000). Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000.

Thủ tướng Chính phủ. (2015). Phê duyệt Đề án“Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025.” Quyết định số 498/QĐ-TTg, ngày 14/04/2015.

Trang, T. (2022, 12/7). Đưa Luật Hôn nhân và Gia đình vào nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số. Báo Điện Tử Biên Phòng.

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng. (2014). Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 30/09/2014.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-03-20

Số

Chuyên mục

CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC