MỘT SỐ KẾT QUẢ VÀ KINH NGHIỆM TRONG THỰC HIỆN PHONG TRÀO TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở TỈNH PHÚ THỌ

Các tác giả

  • Lê Thị Thùy Linh Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/47

Tóm tắt

Trong những năm qua (2010-2020), phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở tỉnh Phú Thọ đã có sự phát triển sâu rộng, tác động mạnh mẽ và ảnh hưởng sâu sắc tới mọi mặt đời sống xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo trật tự, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Phong trào cũng đã thể hiện được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo ra một khí thế thi đua sôi nổi, sâu rộng gắn liền với lợi ích thiết thực của nhân dân, của xã hội, thúc đẩy mọi tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia tích cực nhiệt tình, tự giác, góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ. (2010). Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVII nhiệm kỳ 2010-2015 (tr.107). Phú Thọ.

Ban Chấp hành Trung ương. (2020). Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Kết luận Số 76-KL/TW, ngày 4-6-2020 của Bộ Chính trị.

Ban Chấp hành Trung ương. (2014). Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9-6-2014.

Ban Thường vụ tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ. (2013). Tăng cường công tác lãnh đạo thực hiện nếp sống văn minh trong tiệc cưới, việc tang; chấn chỉnh việc uống rượu, bia, hút thuốc lá, tặng hoa, quà và sử dụng phương tiện công. Chỉ thị số 13/CT/TU ngày 10/6/2013, Phú Thọ.

Bính, T. V. (2006). Đời sống văn hoá các dân tộc thiểu số trong quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá. Hà Nội: Nxb. Lý luận chính trị.

Chấn, N. Q., Dục, Đ. Đ., Đạm, Q., Hoa, L. N., & Kiên, N. V. (1984). Xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở. Hà Nội: Nxb. Văn hóa.

Tam, D. T., & Thịnh, L. V. (1999). Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ. (2014). Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh năm 2014. Kế hoạch số 06/KH-MTTQ-BTT ngày 25/02/2014, tr.3, Phú Thọ.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ. (2015). Tổng kết 20 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Báo cáo số 75/BC-MTTQ ngày 30/10/2015, Phú Thọ.

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ. (2021). Tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Báo cáo số 11/BC-BCĐ ngày 20/01/2021, Phú Thọ.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-03-20