ĐẢNG BỘ TỈNH ĐẮK LẮK LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN GIAI ĐOẠN 2017-2021 - BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Các tác giả

  • Nguyễn Thiên Tân Đắk Lắk

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/49

Tóm tắt

Kinh tế tư nhân là một trong những thành phần kinh tế quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế quốc dân. Giai đoạn 2017-2021, Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều chủ trương, giải pháp để phát triển Kinh tế tư nhân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao đời sống của nhân dân, đặc biệt là người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Bài viết tập trung làm rõ quá trình lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk trong phát triển Kinh tế tư nhân những năm 2017-2021, qua đó rút ra một số kinh nghiệm để vận dụng vào thực tiễn lãnh đạo phát triển Kinh tế tư nhân trong thời gian tới ở các địa phương khác nói chung, các tỉnh, thành vùng dân tộc thiểu số và miền núi nói riêng.

Tài liệu tham khảo

Bảo, K. (2022). Đắk Lắk định hướng 5 lĩnh vực thu hút các nguồn lực đầu tư giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Cổng thông tin điện tử Đắk Lắk, ngày 31/8/2022.

Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk. (2020). Niên giám Thống kê tỉnh Đắk Lắk. Hà Nội: Nxb. Thống kê.

Cường, P. M. (2022). Phát triển kinh tế tư nhân không phải là từ bỏ mục tiêu chủ nghĩa xã hội. Báo Quân đội nhân dân điện tử, ngày 13/6/2022.

Diệu, P. T. L., & Chi, N. H. (2022). Đảng lãnh đạo phát triển kinh tế tư nhân (2001-2021). Tạp chí Lịch sử Đảng, số 2/2022, tr.55-60.

Hoa, T. T. (2022). Thực trạng và giải pháp phát triển thành phần kinh tế tư nhân. Tạp chí Tài chính điện tử, ngày 23/4/2022.

Huệ, P. N. (2020). Tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ và bền vững. Tạp chí Cộng sản điện tử, ngày 17/02/2020.

Luận, N. Đ. (2015). Vai trò của kinh tế tư nhân với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Tạp chí Nghiên cứu và Trao đổi, 25(35), tr.24-28.

Nghị, P. N. (2022). Tỉnh Đắk Lắk phát huy vai trò kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế - xã hội. Tạp chí Cộng sản điện tử, ngày 22/8/2022.

Phai, H. V. (2021). Hiểu đúng về chủ trương phát triển kinh tế tư nhân ở nước ta hiện nay. Báo Quân đội nhân dân điện tử, ngày 27/5/2021.

Thạo, N. V. (2022). Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tạp chí Cộng sản điện tử, ngày 02/11/2022.

Thi, N. (2020). Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân. Báo Lâm Đồng online, ngày 23/22/2020.

Dương, P. (2021,). Lâm Đồng trở thành khu vực kinh tế động lực của vùng Tây Nguyên. Báo điện tử VnEconomy, ngày 17/6/2021.

Thúy, N. D. (2022). Phát triển doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân tỉnh Đắk Lắk. Tạp chí Kinh tế và Quản lý, số 41.

Tỉnh ủy Đắk Lắk. (2017). Về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW. Chương trình số 17-CTr/TU ngày 04/10/2017.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-11-19