TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ TÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG TỔ TIÊN CỦA NGƯỜI TÀY Ở VÙNG ĐÔNG BẮC VIỆT NAM HIỆN NAY

Các tác giả

  • Hứa Đức Hội Trường Đại học Tân Trào

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/51

Tóm tắt

Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên là một hiện tượng văn hóa tâm linh có vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa của người Tày ở vùng đông bắc Việt Nam hiện nay. Ở đó ẩn chứa nhiều giá trị văn hóa của gia đình, dòng họ; biểu hiện niềm tin của cộng đồng ấy. Bài viết nhằm làm rõ những vấn đề nghiên cứu đã đạt được ở góc độ dân tộc học, văn hoá học…; những vẫn đề cần tiếp tục nghiên cứu ở góc độ triết học. Từ đó góp phần cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc; đề xuất gìn giữ, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Tày hiện nay.

Tài liệu tham khảo

Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương. (2019). “Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019”. Hà Nội: Nxb. Thống Kê.

Hạnh, L.T. (2013). “Tang ma của người Tày ở tỉnh Bắc Kạn”. Hà Nội: Luận án tiến sĩ nhân học, Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam.

Lô, L.V., & Thư, H.V. (1984). “Văn hoá Tày – Nùng”. Hà Nội: Nxb. Văn hóa.

Lô, L.V., & Vạn, Đ.N. (1968). “Sơ lược giới thiệu các nhóm dân tộc Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam”. Hà Nội: Nxb. Khoa học xã hội.

Mai, N.T.H. (2019). “Nghi lễ trong chu kỳ đời người của người Tày huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang”. Hà Nội: Luận án tiến sĩ nhân học, Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam.

Páo, H.V. (2019). “Văn hoá dân gian của người Tày ở Lạng Sơn”. Hà Nội: Nxb. Văn hoá dân tộc.

Quyết, H. & Cộng sự. (1993). “Văn hoá truyền thống Tày – Nùng”. Hà Nội: Nxb. Văn hoá dân tộc.

Thành, H.Đ. & Cộng sự. (2010). “Văn hoá dân gian Tày – Nùng ở Việt Nam”. Hà Nội: Nxb. Đại học Quốc gia.

Thanh, N.N. & Cộng sự. (2016). “Văn hóa truyền thống dân tộc Tày ở Tuyên Quang”. Hà Nội: Nxb. Khoa học xã hội.

Thanh, N.N. & Cộng sự. (2018). “Đặc trưng văn hoá vùng Đông Bắc”. Hà Nội: Nxb. Khoa học xã hội.

Tình, V.X. & Cộng sự. (2020). “Các dân tộc ở Việt Nam, Tập 2, Nhóm ngôn ngữ Tày – Thái Ka đai”. Hà Nội: Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật.

Uyên, Đ.T. (2012). “Phong tục và tín ngưỡng, tôn giáo người Tày ở Cao Bằng”. Hà Nội: Nxb. Văn hoá dân tộc.

Ý, L.C. (2010). “Đến với người Tày và văn hoá Tày”. Hà Nội: Nxb. Khoa học xã hội.

Yên, N.T. (2009). “Tín ngưỡng dân gian Tày – Nùng”. Hà Nội: Nxb. Khoa học xã hội.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-03-20

Số

Chuyên mục

VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN