BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CÁC DÂN TỘC RẤT ÍT NGƯỜI VÀ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM

Các tác giả

  • Nguyễn Duy Dũng Học viện Dân tộc
  • Đặng Văn Dũng Học viện Dân tộc
  • Vũ Đình Dũng Trường Đại học Điện lực

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/54

Tóm tắt

Việt Nam là một đất nước thống nhất, đa dân tộc với nền văn hóa nhiều màu sắc. Nhằm bảo tồn tính đa dạng của văn hóa dân tộc Việt Nam, Đảng và Nhà nước đã đề ra nhiều chính sách liên quan đến công tác bảo tồn văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc thiểu số, có tác dụng tích cực đối với việc kế thừa, phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời thúc đẩy bình đẳng, đoàn kết, tiến bộ toàn dân tộc. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, các cấp chính quyền và người dân địa phương đã gặp không ít khó khăn trong việc cân bằng giữa phát triển kinh tế với bảo tồn văn hóa, gìn giữ sự phong phú đa dạng của văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc thiểu số, là cơ sở quan trọng đối với việc kế thừa, phát triển văn hóa, trong đó có các dân tộc ít người, các dân tộc rất ít người.

Tài liệu tham khảo

Ái, T. V, Toàn, H. H., & Phương, N. C. (2006). Văn hóa người Pu Péo. Hà Nội: Nxb. Văn hóa Dân tộc.

Cảnh, T. Q., & Dũng, N. D. (2022). Bảo tồn và phát triển một số dân tộc rất ít người ở Việt Nam (Si La, Pu Péo, Rơ-măm, Brâu và Ơ Đu). Hà Nội: Nxb. Công an nhân dân.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2011). Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2021). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII - Tập I. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật.

Đăng, L. H. (2016). Dân tộc Pu Péo. In trong Các dân tộc ở Việt Nam, tập 2: Nhóm ngôn ngữ Tày - Thái Ka đai,. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

Diễn, K. (2001). Dân tộc Si La ở Việt Nam. Hà Nội: Nxb. Văn hóa Dân tộc.

Dung, M. N. (2000). Văn hóa Si La. Hà Nội: Nxb. Văn hóa Dân tộc.

Duy, N. M. (2005). Bảo tồn và phát triển các dân tộc thiểu số ít người. Tạp chí Dân tộc điện tử, ngày 19/3/2005

Hải, N. T. (2022). Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng. Tạp chí Cộng sản điện tử, ngày 16/02/2022.

Hiền, P. (2021). Phát triển vùng đồng bào DTTS rất ít người. Báo điện tử Quân đội nhân dân, ngày 20/06/2021.

Hùng, P. V. (2007). Dân tộc Rơ-măm truyền thống và phát triển. Hà Nội: Nxb. Lý luận chính trị.

Lan, B. T. B. (2021). Một số vấn đề về phát triển KT-XH và bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc rất ít người ở Việt Nam hiện nay. Hà Nội: Nxb. Văn hoá dân tộc.

Nam, H. (2011). Tổng quan văn hóa truyền thống các dân tộc Việt Nam. Hà Nội: Nxb. Văn hoá dân tộc.

Ngân, N. T., & Trang, T. T. T. (2009). Tìm hiểu văn hóa người Giẻ-Triêng, Brâu. Hà Nội: Nxb. Văn hoá dân tộc.

Quyền, L. N. (2000). Trang phục truyền thống của người Si La. Tạp chí Dân tộc học, số 2, tr.47-52.

Vạn, Đ. N. (2002). Bảo tồn và phát triển di sản văn hóa của các tộc người thiểu số ở Việt Nam, trong: Tính đa dạng văn hóa của Việt Nam – Những tiếp cận về sự bảo tồn. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn quốc gia, Hà Nội.

Viện Dân tộc học. (1978). Các dân tộc ít người ở Việt Nam (các tỉnh phía Bắc). Hà Nội: Nxb. Khoa học Xã hội.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-11-19

Số

Chuyên mục

VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN