TẬP TRUNG ƯU TIÊN NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG GÓP PHẦN CHUYỂN GIAO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Các tác giả

  • Hoàng Đức Thành Học viện Phòng Không, Không quân,
  • Nguyễn Duy Dũng Học viện Dân tộc
  • Phạm Đình Chiến Học viện Biên phòng

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/56

Tóm tắt

Trong bối cảnh cuộc cách mạng khoa học, công nghệ lần thứ tư và xu thế hội nhập quốc tế sâu rộng, nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ trở thành yêu cầu bắt buộc đối với mỗi quốc gia cũng như từng lĩnh vực, trong đó có chuyển giao khoa học và công nghệ ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Chính vì vậy, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ ta xác định, chuyển giao khoa học công nghệ có vai trò rất quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở các vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. Đến nay, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách chuyển giao khoa học và công nghệ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nói chung và vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo nói riêng, trong đó tiền đề quan trọng là Nghị quyết số 22/NQ-TW ngày 27/11/1989 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách lớn “đưa nhanh tiến bộ khoa học kỹ thuật vào miền núi” và Quyết định số 72/HĐBT ngày 13/3/1990  của Hội đồng Bộ trưởng về một số chủ trương, chính sách cụ thể về phát triển kinh tế - xã hội miền núi.

Tài liệu tham khảo

Anh, D. (2020, October 5). Science and technology contribute to socio-economic development in ethnic minority areas. Online Newspaper of the Communist Party of Vietnam.

Anh, N. T. Van. (n.d.). Discussion about amending the Law on Technology Transfer from a comparative perspective with the Law on Science and Technology.

Anh, N. Van, Toan, L. V., & Quang, D. (2012). Discussing the terms “Scientific market”, “technology market” and “Science and technology market.” Journal of Scientific Activities, Ministry Science and Technology.

Dung, P. Van. (2004). Technology transfer in Vietnam - current situation and solutions. Hanoi: Publishing House of National Politics.

Hung, P. Van. (2010). Science and technology transfer for socio-economic development in ethnic minority areas. Hanoi: Publishing House of Politics - Administration.

Portal of the Department of Science and Technology of Bac Giang province

Prime Minister. (2015). Approving “Program to support application and transfer of scientific and technological advances to promote socio-economic development in rural, mountainous and residential ethnic minority areas in the period of 2016 - 2025.” Decision No. 1747/QD-TT October 13th, 2015.

Sen, P. T. (2018). Main barriers preventing small-scale farmers from receiving and applying technological advances in temperate fruit production. Retrieved from http://csa.cuctrongtrot.gov.vn

The Government. (2008). Detailing and guiding the implementation of the Law on Technology Transfer. Decree No. 133/2008/ND-CP dated December 31st, 2008.

Tuan, T. A., & Hang, T. T. (2017). Research on policies to promote the transfer of scientific and technological advances in agricultural production in the Northern mountainous region. JSTPM, 6(2).

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-03-20

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ