PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA LOẠI HÌNH TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG CỦA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở HUYỆN NA HANG, TỈNH TUYÊN QUANG

Các tác giả

  • Nguyễn Đức Chiện Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam
  • Nguyễn Thị Hiếu Học viện Dân tộc

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/6

Tóm tắt

Trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số (DTTS) là di sản văn hóa tồn tại từ ngàn đời thông qua quá trình lao động sản xuất và sinh hoạt văn hóa, chứa đựng những giá trị nghệ thuật, lịch sử của các dân tộc. Vấn đề trang phục truyền thống của các DTTS hiện nay đã được các nhà khoa học, các tổ chức trong và ngoài nước nghiên cứu rất nhiều. Tuy nhiên, vấn đề phát huy giá trị văn hóa các loại hình trang phục truyền thống của các DTTS để phục vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang hiện nay là một đề tài mới. Đây là vấn đề cần được các nhà nghiên cứu Văn hóa cũng như các nhà Kinh tế quan tâm để vận dụng tối đa được những lợi thế của trang phục truyền thống các DTTS để phát triển kinh tế, xã hội

Tài liệu tham khảo

Bình, T. (2011). Văn hóa mưu sinh của các dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc Việt Nam. Hà Nội: Nxb. Thời đại.

Chiện, N. Đ., & Hiệp, T. V. (2021). Thuyết minh đề tài Nghiên cứu giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số phục vụ phát triển kinh tế, xã hội huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Chiện, N. Đ., & Hiệp, T. V. (2022). Tư liệu phỏng vấn sâu, đề tài Nghiên cứu giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số phục vụ phát triển kinh tế, xã hội huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Viêt Nam.

Chính phủ. (2005). Về phát triển ngành nghề nông thôn. Nghị định số 66/2006/NĐ-CP.

Chính phủ. (2010). Hướng dẫn luật di sản văn hóa. Nghị định 98/2010/NĐ-CP.

Chính phủ. (2018). Về phát triển ngành nghề nông thôn. Nghị định số 52/2018/NĐ-CP.

Đăng, L. H., & Hà, P. T. T. (2014). Tri thức địa phương của người Dao Đỏ trong sử dụng và quản lý nguồn tài nguyên rừng (Nghiên cứu trường hợp ở thôn Tầng, xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang). Hà Nội.

Diễn, K. (2000). Dân tộc La Hủ ở Việt Nam. Hà Nội: Nxb. Văn hoá dân tộc.

Dung, M. N. (2004). Nhà sàn truyền thống của người Tày ở Đông Bắc Việt Nam. Hà Nội: Nxb. Khoa học Xã hội.

Giang, N. T. (2014). Tri thức địa phương của người Dao trong canh tác nương ở xã Phúc Sơn, Huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Hà Nội.

Huy, N. V. (2018). Văn hóa truyền thống của người La Chí. Hà Nội: Nxb. Hội Nhà văn.

Huyên, N. C., & Quý, K. (1992). Trang phục của người Dao Quần Chẹt hiện nay (qua một địa chỉ ở huyện Sơn Dưởng - Tuyên Quang). Tạp chí Dân tộc học, 3(75).

Mai, H. P. (2012). Kiến trúc và kỹ thuật xây dựng nhà sàn truyền thống của người Tày ở huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Thông báo Dân tộc học.

Mai, N. T. H. (2019). Nghi lễ trong chu kỳ đời người của người Tày huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Luận án Tiến sĩ Nhân học, Học viện Khoa học xã hội, Hà Nội.

Nam, L. B. (2002). Văn hoá các dân tộc thiểu số ở miền núi phía Bắc Việt Nam: Truyền thống và biến đổi. Trong Phát triển bền vững miền núi Việt Nam: 10 năm nhìn lại và những vấn đề đặt ra. Hà Nội: Nxb. Nông nghiệp.

Phan, N. V. (2014). Lễ cấp sắc của người Dao đỏ ở Tuyên Quang. Tạp chí Khoa học Xã hội miền Trung, tr.39-52.

Quang, Đ. T. (2000). Trang phục cổ truyền của người Dao Đỏ ở huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang. Luận văn Thạc sĩ, Đại học Văn hoá Hà Nội.

Thanh, N. N. (2014). Văn hoá truyền thống người Thủy ở Tuyên Quang. Hà Nội: Nxb. Thời đại.

Thảo, N. T. T. (2016). Tính tẩu trong đời sống văn hóa nghệ thuật người Tày Tuyên Quang. Kỷ yếu Hội nghị Thông báo Dân tộc học.

Tình, B. V., & Trọng, C. (1975). Các tộc người ở Tây Bắc Việt Nam. Hà Nội: Nxb. Khoa học Xã hội.

Ủy ban nhân dân huyện Na Hang. (n.d.). Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch huyện Na Hang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-03-20

Số

Chuyên mục

CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC