NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC NHANH CHO NAM VẬN ĐỘNG VIÊN BÓNG NÉM TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO ĐÀ NẴNG

Các tác giả

  • Kiều Trung Kiên Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/60

Tóm tắt

Thông qua sử dụng phương pháp quan sát, phỏng vấn tọa đàm, phương pháp kiểm tra sư phạm và phương pháp toán thống kê, đề tài đã lựa chọn được 26 bài tập, trong đó có 10 bài tập nhóm, 11 bài tập phối hợp và 5 bài tập trò chơi - thi đấu để phát triển sức nhanh. Đồng thời đề tài cũng lựa chọn được 5 test đánh giá sức nhanh cho nam vận động viên bóng ném trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng.

Tài liệu tham khảo

Feldmann, V. K. (2014). Training Modules for Teens.

Feldmann, V. K. (2015). Training Module for Youth.

Feldmann, V. K. (2016). Forms of training for middle and high school youth.

Hai, B. Q., Thuy, V. C., Xuan, N. K., & Viet, N. D. H. (2009). Textbook for selecting sports talents. Publishing House of Hanoi Sports.

Harre, D. (2000). Training Doctrine (T. A. Tuan & B. T. Hien, eds.). Publishing House of Hanoi Sports.

Quan, N. H. (2000). Training handball. Hanoi: Publishing House of Physical Education and Sports.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-03-20