PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ HIỆN NAY: THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN THỰC HIỆN

Các tác giả

  • Lê Thanh Bình Học viện Dân tộc
  • Trần Ái Mùi Lớp KTGD-K01, Học viện Dân tộc

Tóm tắt

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đầu tư cho phát triển kinh tế ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc và từng bước thu hẹp khoảng cách về sự phát triển giữa các vùng, miền. Vì vậy, đến nay cùng với sự phát triển lớn mạnh của cả nước, kinh tế ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã đạt được những thành tựu có ý nghĩa hết sức quan trọng, diện mạo vùng dân tộc thiểu số và miền núi có nhiều khởi sắc. Thành tựu đạt được đó chính là nhờ có chủ trương, chính sách đúng đắn và phù hợp của Đảng và Nhà nước đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-09-26

Số

Chuyên mục

CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC