TRIẾT LÝ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA CÁC MÁC VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẤT NƯỚC THEO TINH THẦN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Các tác giả

  • Trần Nguyên Ký Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Trong cuộc đời khoa học và cách mạng của mình, C.Mác có hai phát minh vĩ đại, mà đối với bất kỳ ai trong số chúng ta nếu như có thể thực hiện được, dù là chỉ một trong số hai phát minh đó, cũng chắc chắn trở nên vĩ đại, đó chính là “học thuyết giá trị thặng dư và chủ nghĩa duy vật lịch sử”. Nếu học thuyết giá trị thặng dư giúp người ta hiểu được bản chất và cách thức bóc lột của nhà tư bản thì chủ nghĩa duy vật lịch sử giúp cho việc nhìn nhận về quá trình phát triển hợp quy luật của xã hội loài người.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-09-26

Số

Chuyên mục

CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC