ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG Ở BẬC ĐẠI HỌC

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Hạnh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Huỳnh Ngọc Linh Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
  • Đỗ Quang Trực Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/57

Tóm tắt

Giáo dục quốc phòng an ninh là môn học đặc thù trong các nhà trường bậc đại học và giáo dục chuyên nghiệp; môn học có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Môn học giáo dục quốc phòng an ninh cơ bản đã cung cấp cho học sinh những hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân, truyền thống vẻ vang của quân đội và Nhân dân Việt Nam; nắm bắt những kỹ năng quân sự cần thiết về điều lệnh, hiểu biết bản chất, cấu tạo, những tính năng kỹ, chiến thuật và sử dụng một số loại vũ khí bộ binh thông thường. Bài viết này tìm hiểu thực trạng tổ chức hoạt động trải nghiệm ở môn giáo dục quốc phòng ở bậc đai học nhằm góp phần đổi mới phương pháp dạy học bộ môn.

Tài liệu tham khảo

Chi, N. T. (2014). Research and build some creative experience activities for students in grades 4 and 5 in experimental primary schools in Hanoi in the direction of reforming the general education program after 2015. Theme of Science and Technology, V2014-11, Vietnam Institute of Educational Sciences.

Dewey, J. (2012). Experience and Education. Publishing House of Young Ho Chi Minh City.

Hai, T. D. (2016). Organization of creative experiential activities in teaching Physics in high schools. Journal of Science, Hanoi National University of Education, 61(8B).

Hang, N. T. (2014). Orientation for forming capacity of organizing creative experiential activities for pedagogical students. Journal of Science, Hanoi National University of Education, 59(6A), pp.205-212.

Kolb, D. (1984). Experiential Learning: experience as the source of learning and development. Englewood Cliffs, NJ: Publisher: Prentice Hall.

Lien, N. T. (2016). Organizing creative experiences in high schools (Editor). Publishing House of Vietnam Education.

Ministry of Education and Training. (2015a). Draft: Overall general education program in the new general education curriculum.

Ministry of Education and Training. (2015b). Skills for building and organizing creative experiential activities in primary schools (Training document). Hà Nội: Publishing House of Pedagogical University.

Warren, K. (2009). Theory and Practice of Experiential education. Kedall/Hunt PC.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-03-20

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ