TƯ TƯƠNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI

Các tác giả

  • Lê Thị Huyền Học viện Dân tộc

Tóm tắt

Đảng Cộng sản Việt Nam nêu cao tư tưởng Hồ Chí Minh là hoàn toàn đúng đắn trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Điều đó phù hợp với những đóng góp vĩ đại và tấm gương đạo đức trong sáng tuyệt vời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc làm đó cũng phù hợp với sự phát triển của chủ nghĩa Mác - Lênin. Vì vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta và cách mạng Việt Nam mà còn trở thành giá trị bền vững, đã, đang và sẽ lan toả ngày càng rộng rãi, sâu sắc trên thế giới.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-09-26

Số

Chuyên mục

CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC