PHÂN QUYỀN GIỮA PHÁP VÀ QUỐC GIA VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ NGƯỜI HOA Ở VIỆT NAM (1948–1955)

Các tác giả

  • Trịnh Thị Mai Linh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Do sự gần gũi về mặt địa lý và văn hóa với Việt Nam, nên người Hoa đến định cư ở Việt Nam sớm, thường xuyên và với số lượng lớn. Hầu hết, các chính quyền sở tại ở Việt Nam đều có những thể lệ riêng trong việc quản lý người Hoa ở Việt Nam. Thời Pháp thuộc, nhà chức trách Pháp đã ký với Trung Hoa nhiều Hiệp định, trong đó có những nội dung về việc quản lý người Hoa ở Việt Nam. Về sau, những hiệp định này lại trở thành trở ngại cho việc muốn hoàn toàn kiểm soát mọi vấn đề liên quan đến người Hoa ở Việt Nam của Quốc gia Việt Nam. Bài viết này đề cập đến sự phân quyền giữa Chính phủ Pháp và Chính phủ Việt Nam trong việc quản lý vấn đề người Hoa ở Việt Nam. Qua đó, nêu lên những đặc điểm của chính sách quản lý người Hoa của chính quyền thuộc địa Pháp và của Quốc gia Việt Nam thời kỳ 1948-1954.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-09-26

Số

Chuyên mục

CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC