XU HƯỚNG THAY ĐỔI TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN CỦA PHỤ NỮ GIAI ĐOẠN 2009-2019

Các tác giả

  • Nghiêm Thị Thủy Viện Xã hôi học
  • Nguyễn Thị Xuân Viện Xã hôi học

Tóm tắt

Bài viết này sử dụng phương pháp tổng hợp số liệu có sẵn từ các cuộc điều tra quốc gia và phân tích tài liệu thứ cấp, phân tích về xu hướng trình độ học vấn của phụ nữ ở Việt Nam trong giai đoạn 2009-2019. Kết quả cho thấy, tình trạng đi học của phụ nữ không có thay đổi đáng kể trong giai đoạn này. Mặc dù, tỷ lệ phụ nữ người dân tộc thiểu số đi học tại các cấp học tăng nhưng số phụ nữ đạt được bằng cấp lại thấp hơn nam gới. Trình độ học vấn của phụ nữ thấp ảnh hưởng tới thu nhập, việc làm, cơ hội trao quyền, tiếng nói và quyền con người.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-09-26

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ