MỐI QUAN HỆ VIỆT NAM - LÀO TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CÔNG TÁC DÂN TỘC GIAI ĐOẠN HIỆN NAY VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA

Các tác giả

  • Lê Thị Huyền Học viện Dân tộc
  • Lê Thị Thu Thanh Học viện Dân tộc

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/169

Tóm tắt

Tăng cường hợp tác Việt Nam - Lào là nhu cầu tự thân, trên tinh thần tự nguyện của hai dân tộc, hợp tác để phát triển đất nước, nhằm đạt được mục tiêu trong quan hệ quốc tế. Việt Nam và Lào là hai chủ thể trong quan hệ quốc tế, hai nước láng giềng có mối quan hệ đặc biệt gắn bó keo sơn trong suốt chiều dài lịch sử - Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ về kiến thức công tác dân tộc trong giai đoạn hiện nay góp phần củng cố quan hệ hội nhập và phát triển bền vững của hai nước.

Tài liệu tham khảo

Canh, T. Q. (2015). Basic knowledge of the nation. Hanoi: Publishing House of National University.

Canh, T. Q. (2016). Social-ethnic management. Hanoi: Publishing House of National University.

Canh, T. Q. (2019). Systematization and evaluation of ethnic policy studies in Vietnam from 1986 to present. Hanoi: Publishing House of Social Sciences.

Committee for Ethnic Minority Affairs. (2022). Promotion in ethnic affairs between Vietnam and Laos.

Hanoi Publishing House. (2021). Proceedings of the Vietnam - Laos international conference. Hanoi.

Phu, G. S. (2015). Research on theory and practice of state management on ethnic affairs from 1986 to present. Hanoi: Truth Publishing House.

School of Ethnic Cadres. (2015). Training Program – 03 Months Program. Hanoi: Internal circulation document.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-06-21

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ