BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG CHO SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

Các tác giả

  • Đỗ Tiến Quân Trường Đại học Hùng Vương
  • Vũ Thị Quỳnh Dung Trường Đại học Hùng Vương
  • Đào Thị Thùy Dương Trường Đại học Hùng Vương
  • Lê Thị Thu Trang Trường Đại học Hùng Vương
  • Nguyễn Thị Thủy Trường Đại học Hùng Vương

Tóm tắt

Trong xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập sâu rộng quốc tế hiện nay, ngoại ngữ đóng vai trò quan trọng, then chốt để phát triển hội nhập, kinh nghiệm của nhiều quốc gia phát triển trên cho thấy, ngoại ngữ là điều kiện tiên quyết, là phương tiện hữu hiệu trong tiến trình hội nhập và phát triển. Hiện nay, việc nghiên cứu về phát triển kỹ năng với các đối tượng đào tạo đặc thù tại các trường Đại học của Việt Nam hiện nay là xu thế phổ biến. Vì vậy, dưới góc độ nghiên cứu ứng dụng, bài viết nghiên cứu đề xuất 6 biện pháp phát triển các kỹ năng cần thiết cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hùng Vương nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng đòi hỏi của thị trường lao động đầy biến động hiện nay, đó là: Đổi mới, phát triển chương trình đào tạo theo hướng tích hợp kỹ năng; Xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên ngang tầm nhiệm vụ; Hoàn thiện hệ thống giáo trình, tài liệu; Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích hợp phát triển kỹ năng; Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực, kỹ năng; Tăng cường thực tế, thực tiễn, hoạt động ngoài giờ cho sinh viên.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-09-26

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ