TÁC ĐỘNG CỦA TOÀN CẦU HÓA ĐẾN GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA DÂN TỘC VIỆT NAM HIỆN NAY

Các tác giả

  • Bùi Xuân Dũng Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Vấn đề toàn cầu hoá đang đặt chúng ta trước những cơ hội và cả thách thức lớn trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là lĩnh vực văn hoá mà trong đó bao hàm cả giá trị đạo đức truyền thống. Việc bảo vệ các giá trị truyền thống và bản sắc dân tộc ngày càng trở thành vấn đề đặc biệt quan trọng trong quá trình hội nhập và được coi là một nội dung của độc lập dân tộc, của an ninh quốc gia. Bên cạnh việc tiếp thu những giá trị văn hóa tiên tiến của các nước trên thế giới thì Việt Nam cũng đồng thời phải đối mặt với nhiều giá trị văn hóa độc hại. Hơn nữa, khi tiến hành toàn cầu hóa thì có những giá trị truyền thống văn hóa dân tộc không còn phù hợp hoặc đi ngược lại tiến trình phát triển của đất nước. Đồng thời, Đảng ta cũng đã nhận thức rõ, toàn cầu hóa vừa có mặt tích cực, vừa có mặt tiêu cực, vừa có hợp tác, vừa có đấu tranh, vừa hợp tác để phát triển, vừa đấu tranh rất phức tạp, đặc biệt là đấu tranh của các nước đang phát triển bảo vệ lợi ích của mình vì một trật tự quốc tế công bằng, chống lại những áp đặt phi lý của các cường quốc kinh tế, các công ty xuyên quốc gia.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-09-26

Số

Chuyên mục

VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN