PO ACAR NGƯỜI THỰC HÀNH NGHI LỄ TRONG CỘNG ĐỒNG CHĂM AWAL Ở VIỆT NAM

Các tác giả

  • Đạo Thanh Quyến Phân viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Trong cộng đồng Chăm Awal có một tầng lớp tu sĩ để thực hiện nghi lễ, người Chăm gọi là Po Acar. Tu sĩ Po Acar có nhiều nét khác biệt so với Islam giáo. Họ không phải là một tầng lớp riêng biệt, sống tách rời với tín đồ, mà họ sinh hoạt và hòa nhập chung vào cộng đồng. Họ thực hiện các nghi lễ của bổn đạo (Chăm Awal) trong những dịp lễ nhất định và các nghi lễ khi các tín đồ có yêu cầu. Bên cạnh đó, tu sĩ Po Acar còn phải có nghĩa vụ thực hiện việc cúng tế các nghi lễ liên quan đến Po Uwluah (đấng Allah/Thượng đế) cho các tín đồ của cộng đồng Chăm Ahiér như: nghi lễ Raja, nghi lễ tế trâu, nghi lễ cúng đất…
Thông qua tư liệu điền dã và các văn bản chép tay của tu sĩ Po Acar, bài viết này cho rằng tu sĩ Po Acar là tầng lớp trung gian, giao cảm giữa con người với thế giới thần linh/Thượng đế; là người mang đi những lời khấn của dòng tộc, cộng đồng đến với Po Uwluah (Thượng đế/đấng Allah) và cầu mong sự che chở, độ trì cho chúng sanh.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-09-26

Số

Chuyên mục

VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN