LÀNG KHOA BẢNG CỔ ĐÔI THỜI KỲ TRUNG ĐẠI

Các tác giả

  • Nguyễn Văn Bảo Viện Sử học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Tóm tắt

Làng Cổ Đôi là một trong những ngôi làng cổ thuộc vùng đồng bằng sông Mã, nay là xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Trên cơ sở của nền giáo dục, khoa cử Nho học, với truyền thống hiếu học, làng Cổ Đôi đã trở thành một trong những làng khoa bảng tiêu biểu của xứ Thanh. Bài biết tập trung nghiên cứu, làm rõ những thành tựu giáo dục khoa cử của làng, cùng những đóng góp quan trọng của các nhà khoa bảng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, ngoại giao…

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-09-26

Số

Chuyên mục

VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN