CÔNG TÁC DÂN TỘC THEO TINH THẦN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Các tác giả

  • Trần Hải Hà

Tóm tắt

Công tác dân tộc luôn có vị trí chiến lược lâu dài trong sự nghiệp cách mạng nước ta. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa chiến lược của công tác dân tộc nên từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn quan tâm xây dựng và đổi mới chính sách dân tộc, giải quyết thành công vấn đề dân tộc, góp phần tạo nên sự đồng thuận xã hội và tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bài viết nghiên cứu những quan điểm của Đảng về công tác dân tộc theo tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng thời chỉ ra một số giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả hơn công tác dân tộc ở nước ta hiện nay.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-11-20

Số

Chuyên mục

CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC