NGHIÊN CỨU LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC THIỂU SỐ GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU, GIẢNG DẠY TẠI HỌC VIỆN DÂN TỘC

Các tác giả

  • Trần Quốc Hùng Học viện Dân tộc

Tóm tắt

Nghiên cứu lễ hội truyền thống dân tộc thiểu số đã được nhiều cơ quan, tổ chức và cá nhân quan tâm nghiên cứu tại các viện nghiên cứu, trường đại học và địa phương… Tuy nhiên, nghiên cứu lễ hội truyền thống dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch phục vụ nghiên cứu, giảng dạy tại Học viện Dân tộc thì đến nay chưa có công trình nào được nghiên cứu. Đây là vấn đề cần được quan tâm nghiên cứu góp phần bổ sung những tri thức lý luận và thực tiễn về lễ hội truyền thống dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. Vấn đề này được coi là thế mạnh và tiềm năng của ngành công tác dân tộc cũng như cơ hội bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống kết hợp với xu hướng phát triển hiện nay nhằm tạo ra những giá trị mới phù hợp với đời sống xã hội đương đại và nắm bắt thời cơ tạo ra sinh kế mới, bền vững đó là phát triển du lịch dựa vào cộng đồng.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-09-26

Số

Chuyên mục

VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN