ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG, GÓP PHẦN XÂY DỰNG NGÀNH NGOẠI GIAO TOÀN DIỆN, HIỆN ĐẠI

Các tác giả

  • Đặng Bảo Châu Bộ Ngoại giao
  • Nguyễn Phương Thúy Bộ Ngoại giao

Tóm tắt

Ngày 11/06/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, mở đầu cho phong trào thi đua cách mạng của toàn dân. 74 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng đã góp phần động viên sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy mọi tiềm năng sáng tạo, lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước của các tầng lớp nhân dân. Có thể nói, mọi thành quả của cách mạng nước ta đều gắn liền với việc tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Trong thời kỳ hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng hiện nay, công tác thi đua, khen thưởng của Bộ Ngoại giao ngày càng có vai trò quan trọng trong việc xây dựng phương hướng, tạo động lực, vun đắp tình yêu ngành, yêu nghề, xây dựng lý tưởng cách mạng; từ đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao bản lĩnh, chuyên nghiệp, sáng tạo, có lý tưởng và khát vọng. Bài viết đi sâu vào phân tích vai trò của công tác thi đua, khen thưởng; đánh giá hiện trạng công tác thi đua, khen thưởng trong Bộ Ngoại giao hiện nay và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; từ đó đưa ra bảy nhóm giải pháp nhằm đổi mới toàn diện công tác thi đua, khen thưởng, góp phần xây dựng ngành ngoại giao toàn diện, hiện đại.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-09-26