BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Các tác giả

  • Nguyễn Duy Quý Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
  • Trần Trương Gia Bảo Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Bài viết sử dụng phương pháp chính là kế thừa và phân tích tài liệu thứ cấp liên quan đến nội dung quyền con người, đảm bảo quyền con người được thể hiện qua các văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam và pháp luật của Nhà nước. Kết quả nghiên cứu mang lại cái nhìn tổng quan về thực trạng bảo đảm quyền con người ở nước ta hiện nay. Từ đó, cung cấp những luận cứ và đề xuất những giải pháp tham khảo cho cơ quan chức năng thúc đẩy bảo đảm quyền con người đặc biệt ở nhóm yếu thế ở Việt Nam hiện nay.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-06-21

Số

Chuyên mục

CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC