THỰC HIỆN PHƯƠNG CHÂM “DÂN BIẾT, DÂN BÀN, DÂN LÀM, DÂN KIỂM TRA, DÂN GIÁM SÁT, DÂN THỤ HƯỞNG” THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Các tác giả

  • Hồ Thị Dung Trường Đại học Đồng Nai

Tóm tắt

Dân chủ là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Để hiện thực hóa điều đó thì phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” chính là phương thức hành động cơ bản để bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân được thực hiện trên thực tế. Bài viết tập trung khái quát quá trình phát triển nhận thức về phương châm này của Đảng, làm rõ tầm quan trọng của việc thực hiện phương châm; từ đó đề xuất các giải pháp để thực hiện phương châm này theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-06-21

Số

Chuyên mục

CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC