NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC Ở VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI HIỆN NAY

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Kim Dung Thị trấn Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

Tóm tắt

Công tác tuyên truyền nói chung và tuyên tuyền chính sách dân tộc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nói riêng ở Việt Nam hiện nay là nhiệm vụ rất quan trọng và cấp bách. Để công tác tuyên truyền chính sách dân tộc đạt hiệu quả cao thì cần phải nắm vững và bám sát đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Muốn làm tốt công tác này, trước hết chúng ta cần tuyên truyền một cách chân thực, thực hiện tốt các giải pháp về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, nhận thức về vị trí cũng như vai trò của công tác tuyên truyền chính sách dân tộc, đầu tư kinh phí, đổi mới hình thức, phương pháp, phương tiện… trong hoạt động tuyên truyền chính sách dân tộc. Đồng thời, phải thường xuyên chú trọng bồi dưỡng, kiểm tra, đôn đốc công tác tuyên truyền và thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách dân tộc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở nước ta, đây là vấn đề cần thiết trong bối cảnh hiện nay.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-06-21

Số

Chuyên mục

CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC