XÂY DỰNG VĂN HÓA CHẤT LƯỢNG TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC

Các tác giả

  • Thái Văn Hà Học viện Quản lý Giáo dục

Tóm tắt

Bất kỳ một cơ sở giáo dục nào muốn phát triển bền vững thì mọi hoạt động từ khâu dạy-học-quản lý đều phải hướng đến mục tiêu xây dựng chất lượng nói chung và xây dựng văn hóa chất lượng nói riêng. Xây dựng văn hóa chất lượng giúp hình thành ý thức tự giác, tính chủ động, làm việc hướng đến mục tiêu chất lượng, vì chất lượng mỗi cá nhân cũng tự nhận thức tốt hơn, nâng cao vai trò và nghĩa vụ của mình trong việc đóng góp vào chất lượng chung, nâng tầm văn hóa chất lượng của mỗi nhà trường.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-06-21

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ