QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC NHẰM ĐƯA CÁC TRƯỜNG MẦM NON CỦA HUYỆN PHÚ XUYÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1 TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY - THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT

Các tác giả

  • Phạm Khánh Ly Trường Mầm non Sơn Hà, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Tóm tắt

Công tác xã hội hóa giáo dục nói chung trong thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực giúp cho các hoạt động giáo dục của các nhà trường ngày càng phát triển, góp phần không nhỏ cho sự nghiệp giáo dục của địa phương. Công tác phối hợp giữa gia đình - nhà trường - xã hội đã phát huy vai trò tích cực, cùng cộng đồng trách nhiệm chăm lo cho sự nghiệp giáo dục mầm non, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ, góp phần đẩy nhanh số lượng các trường Mầm non đảm bảo đủ các yêu cầu đạt chuẩn Quốc gia. Tuy nhiên, hiện nay, xã hội hóa giáo dục Mầm non trên thực tế vẫn chưa phát huy được thế mạnh của nó, bởi vì trong xã hội còn tồn tại nhiều nhận thức chưa thật đầy đủ, toàn diện. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu khảo sát thực trạng quản lý hoạt động xã hội hoá giáo dục nhằm đưa các trường mầm non của huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trong giai đoạn hiện nay và những vấn đề cần tiếp tục giải quyết.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-06-21

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ