MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ DÂN TỘC VÀ QUAN HỆ DÂN TỘC Ở VÙNG BIÊN GIỚI VIỆT NAM - TRUNG QUỐC

Các tác giả

  • Phạm Quang Linh Viện Dân tộc học

Tóm tắt

Khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc là địa bàn cư trú của nhiều dân tộc thiểu số thuộc các nhóm ngôn ngữ khác nhau, có sự đa dạng văn hóa. Trong đó, một số dân tộc đã di cư từ phía Nam Trung Quốc tới sinh sống ổn định lâu đời và phát triển vững vàng trên lãnh thổ Việt Nam. Những dân tộc này hiện cũng đang duy trì và phát triển mối quan hệ xuyên biên giới với những người đồng tộc, thân tộc, khác tộc bên phía Trung Quốc. Cũng tại khu vực này, trong những năm gần đây, mối quan hệ giữa dân tộc và tôn giáo đang xuất hiện và hình thành ngày càng rõ nét cộng đồng dân tộc - tôn giáo mà chủ yếu là Tin lành ở một bộ phận người Mông, Dao... Bên cạnh đó, các mối quan hệ của các dân tộc hai bên biên giới cũng ngày càng phát triển toàn diện và sâu rộng, trong đó nổi bật nhất là hoạt động sinh kế và hôn nhân xuyên biên giới. Các mối quan hệ này đã chững lại do dịch bệnh Covid-19 bùng phát trong khoảng 3 năm trở lại đây. Những vấn đề kể trên là các vấn đề cấp thiết, cần được nghiên cứu chuyên sâu dưới góc độ chuyên ngành, liên ngành để góp thêm cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc hoạch định và thực thi các chính sách phù hợp, hiệu quả đối với các dân tộc sinh sống tại khu vực biên giới.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-11-20

Số

Chuyên mục

CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC