QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DÂN TỘC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Các tác giả

  • Đặng Thị Minh Học viện Hành chính quốc gia
  • Lê Văn Tuấn Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam

Tóm tắt

Công tác dân tộc là vấn đề mang tính chiến lược, cơ bản, lâu dài, đồng thời là vấn đề cấp bách trong bối cảnh hiện nay. Tư tưởng nhất quán trong chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước Việt Nam đã được xác định trong các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước: “Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển”. Để thực hiện quan điểm, tư tưởng đó, các cấp, các ngành ở Trung ương và địa phương luôn coi trọng công tác quản lý nhà nước về dân tộc. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác dân tộc, tỉnh Bình Phước đã có nhiều chương trình, chính sách và các giải pháp cụ thể trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác dân tộc. Bài viết khái quát về những nội dung cơ bản về công tác dân tộc, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về dân tộc trên địa bàn tỉnh Bình Phước để xác định rõ những kết quả đạt được trong thời gian qua cũng như những tồn tại hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về dân tộc, từ đó đề xuất tám giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về dân tộc trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-03-30

Số

Chuyên mục

CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC