NHIỆM VỤ ĐẶT RA CHO CÔNG TÁC DÂN TỘC, CHÍNH SÁCH DÂN TỘC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Các tác giả

  • Nguyễn Văn Dũng Học viện Dân tộc
  • Nguyễn Quang Hồng Học viện Chính trị khu vực I

Tóm tắt

Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm và coi trọng công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc, trên nguyên tắc: Bình đẳng, tôn trọng, đoàn kết, giúp nhau cùng phát triển giữa cộng đồng các dân tộc Việt Nam, trong đó ưu tiên phát triển toàn diện kinh tế, văn hóa xã hội, chính trị, quốc phòng an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bài viết này trình bày những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong giai đoạn hiện nay; phân tích những thành tựu đạt được trong công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong thời gian qua, từ đó đề xuất nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong giai đoạn 2021-2025.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2021-11-20

Số

Chuyên mục

CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC