THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CÔNG BỐ QUỐC TẾ CỦA GIẢNG VIÊN (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP HỌC VIỆN DÂN TỘC)

Các tác giả

  • Nguyễn Thu Trang Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

Tóm tắt

Trong những năm qua, hệ thống xếp hạng đại học danh giá trên thế giới chưa gọi tên các đại học, học viện của Việt Nam. Một trong những nguyên nhân hàng đầu là việc công bố kết quả nghiên cứu của giảng viên trên hệ thống tạp chí quốc tế uy tín còn yếu về chất lượng và khiêm tốn về số lượng. Nghiên cứu này được thực hiện thông qua khảo sát tại Học viện Dân tộc. Phương pháp nghiên cứu kết hợp giữa định tính và định lượng nhằm đánh giá các yếu tố theo công cụ SWOT, bao gồm: điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức cho giảng viên công bố quốc tế. Kết quả của nghiên cứu cho thấy, giảng viên ở Học viện còn thiếu nhiều kỹ năng và cách tiếp cận chưa phù hợp với công bố quốc tế. Tuy nhiên với những cơ hội trước mắt, những thách thức về kỹ năng này có thể khắc phục để công bố quốc tế thành công.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2021-11-20

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ